Cmentarz

Cmentarz Parafialny w Dąbrowicy

Otwarty codziennie

od godz. 7.00 do zmierzchu

 

Wyszukiwarka osób pochowanych

Zasady funkcjonowania cmentarza

Pochówek na cmetnarzu

 • Do pochówku na cmentarzu parafialnym mają prawo parafianie (aktualni mieszkańcy terenu naszej parafii).
 • Osoby spoza parafii mogą zostać pogrzebane na cmentarzu w Dąbrowicy – o ile mają zarezerwowane miejsce.
 • Na pogrzebanie ciała zmarłego musi wyrazić zgodę dysponent grobu.
 • W przypadku śmierci samego dysponenta najbliższa rodzina powinna ustalić, kto przejmie jego funkcję.
 • Aby ciało/prochy zmarłego mogło/ły zostać pogrzebane należy do kancelarii dostarczyć dokument “Dla administracji cmentarza” wydanym przez Urząd Stanu Cywilnego.

Prace kamieniarskie

Wyłącznie dysponent grobu może zlecić przeprowadzenie prac takich jak: ustawienie lub wymiana nagrobka, ułożenie opaski wokół grobu, ustawienie ławki…

 • Dysponent grobu winien zgłosić w kancelarii cmentarza chęć przeprowadzenia prac, które wiążą się z koniecznością wjechania na teren cmentarza pojazdem mechanicznym przynajmniej 3 dni przed ich realizacją
 • Po dokonaniu pisemnego zgłoszenia i złożeniu ofiary zwyczajowej ustalonej przez Radę duszpasterską, dysponent otrzymuje dokument umożliwiający firmie kamieniarskiej wjazd pojazdem mechanicznym na teren cmentarza i rozpoczęcie prac budowlanych
 • Dysponent jest odpowiedzialny za nadzorowanie firmy, której zlecił wykonanie prac kamieniarsko-budowlanych, aby te prace zostały przeprowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie Cmentarza.
 • Formularz zgłoszenia planowanych prac kamieniarsko-budowalnych można pobrać ze strony internetowej

Prace kamieniarskie, które nie wiążą się z koniecznością wjeżdżania na teren cmentarza pojazdem mechanicznym (np. wykonanie napisu na nagrobku) nie muszą być zgłaszane w kancelarii i nie wymagają złożenia ofiary zwyczajowej.

Drzewa i krzewy

Na terenie cmentarza nie wolno samowolnie sadzić lub wycinać drzew i krzewów.

 • Dysponent grobu winien zgłosić chęć usunięcia drzewa lub żywotnika (tujki) w kancelarii cmentarza.
 • Formularz prośby o wystąpienie do Urzędu Gminy z wnioskiem o zgodę na usunięcie drzewa można pobrać ze strony internetowej.
 • Usuwanie tujek nasadzonych przy grobach odbywa się na koszt wnioskodawcy.
 • Drzewa uszkodzone przez użytkowników cmentarza są usuwane na koszt osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie.

Regulamin cmentarza

Regulamin Cmentarza Parafialnego przy Parafii Rzymskokatolickiej

pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dąbrowicy

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

 

Cmentarz jest świętym miejscem spoczynku osób zmarłych oraz miejscem modlitwy.

 

         Działając w ramach uprawnień wynikających z kan. 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz na podstawie art. 2 i art. 45 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1347 z późn. zm.) w związku z art. 8 ust. 3 art. 23 i art. 24 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską podpisanego w Warszawie dnia 28 lipca 1993 roku (Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318) przy zachowaniu ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1947) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 roku w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. nr 48 poz. 284), Parafialna Rada Duszpasterska uchwala, co następuje:

 

§ l. Przepisy ogólne

1. Właścicielem Cmentarza i grobów jest Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dąbrowicy, na której spoczywa obowiązek zachowania katolickiego charakteru cmentarza i jego utrzymania zgodnie z przeznaczeniem.

2.  Czynności zarządu i bieżącą administrację wykonuje Zarządca cmentarza parafialnego – Proboszcz Parafii, do którego zadań w szczególności należy: 

a)    prowadzenie dokumentacji cmentarza zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w tym prowadzenie Księgi zmarłych oraz Księgi cmentarnej zgodnie 
z inwentaryzacją cmentarza, 

b)   przydzielanie miejsca do urządzenia grobu oraz sprawowanie nadzoru nad jego urządzeniem, 

c)    przyjmowanie opłat cmentarnych za użytkowanie miejsc grzebalnych oraz innych opłat związanych z funkcjonowaniem cmentarza i przyjmowaniem pochówków,

d)   utrzymywanie porządku,

e)    konserwacja urządzeń infrastruktury technicznej cmentarza, obiektów małej architektury oraz budynków gospodarczych,

f)     wykonanie czynności administracyjnych, związanych ze zgłoszeniem usługi pogrzebowej przez firmę pogrzebową. 

3. Uprawnionymi do rezerwacji miejsca i pochówku na Cmentarzu Parafialnym 
w Dąbrowicy są parafianie i jednocześnie mieszkańcy terenu Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dąbrowicy. Ze względu na ograniczoną powierzchnię cmentarza każda rodzina zamieszkująca jedno gospodarstwo domowe zlokalizowane na terenie parafii może zarezerwować tylko jeden grób. 

4.  Do obrzędu pochówku może dojść jedynie po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.

5. Środki na utrzymanie cmentarza pozyskiwane są z opłat cmentarnych. 

6. Parafia jest właścicielem gruntów, drzewostanu i grobów, jako ściśle związanych z gruntem i wszystkich urządzeń, znajdujących się na cmentarzu. Za właścicieli nagrobków uważa się dysponentów grobów.

7. Groby o wartości historycznej, archeologicznej lub artystycznej nie mogą być likwidowane i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o cmentarzach oraz w ustawie o ochronie dóbr kultury.

8. Wobec osób nie stosujących się do Regulaminu będą stosowane środki prawne i administracyjne. 

 

§ 2. Postanowienia porządkowe

1. Cmentarz jest otwarty codziennie od godz. 7.00 do zmierzchu.

2. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do poszanowania świętości miejsca, zachowania ciszy i szacunku należnego osobom zmarłym oraz dbania o czystość i porządek. 

3. Zarządca cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach, powstałe na skutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, dzikich zwierząt, kradzieży 
i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także za szkody wynikające z zaniedbania lub zaniechania. Indywidualne ubezpieczenia poszczególnych obiektów cmentarnych (grobowców, pomników itp.) od aktów wandalizmu, przypadkowego uszkodzenia lub zniszczenia mogą dokonywać ich dysponenci, sprawujący nad nimi pieczę.

4. Na terenie cmentarza zakazuje się: 

a)    zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca, 

b)   zaśmiecania terenu, w tym wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone, 

c)    przebywania w stanie nietrzeźwym, spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających, palenia papierosów,

d)   wprowadzania zwierząt,

e)    niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych, 

f)     niszczenia lub samowolnego przemieszczania elementów małej architektury,

g)   wyrzucania śmieci w miejscach niedozwolonych, wyrzucania śmieci nie pochodzących z cmentarza, wypalania śmieci, 

h)   zabudowania grobu wykraczając poza powierzchnię miejsca grzebalnego, ustawiania ławek, ogrodzeń, sadzenia drzew i krzewów, utwardzania ziemi wokół miejsc grzebalnych bez zgody Zarządcy cmentarza,

i)     wjeżdżania pojazdami mechanicznymi bez zgody Zarządcy,

j)     prowadzenia handlu, akwizacji, umieszczania reklam i rozkładania wizytówek, usuwania lub niszczenia tablic i napisów znajdujących się na grobach, 

k)   zabierania wszelkiego rodzaju roślin, kwiatów naturalnych i sztucznych, wiązanek i zniczy z cudzych grobów, 

l)     chodzenia po miejscach grzebalnych, 

m) samowolnego wykonywania prac budowlanych i kamieniarskich. 

5. Dysponenci grobów nie mogą we własnym zakresie dokonywać nasadzeń drzew, wycinki ani innych zmian stanu drzew i wysokich krzewów, rosnących w alejach cmentarnych lub na grobach. 

6. Zabrania się wyrzucania gruzu i odpadów po robotach kamieniarsko-budowlanych do pojemników ustawionych na cmentarzu lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie. 

7. Kształt nagrobków, pomników i grobowców, znajdujące się na nich napisy i użyta symbolika nie mogą naruszać wyznaniowego charakteru cmentarza. 

8. W przypadku powstania zniszczeń pomnika, zagrażających bezpieczeństwu osób poruszających się po cmentarzu lub pomnikom sąsiednim, dysponent grobu jest wzywany do wykonania naprawy w terminie określonym w wezwaniu. Jeżeli naprawa nie zostanie wykonana, Zarządca cmentarza jest upoważniony do zlecenia rozebrania pomnika i usunięcia go na koszt dysponenta, a dysponent grobu nie ma prawa do odszkodowania.

9. W przypadku powstania zniszczeń lub uszkodzeń innych grobów podczas prac prowadzonych przy grobie dysponenta, dysponent grobu jest wzywany przez Zarządcę cmentarza do niezwłocznego wykonania stosownych napraw lub zadośćuczynienia. 

10. Zarządca załatwia wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem cmentarza oraz pobiera opłaty w kancelarii parafialnej. 

11. Wszelkie prace przy grobach (w szczególności stawianie nagrobków, wykonanie opasek wokół nagrobków, ustawianie ławek), które wpływają na kształt architektury cmentarza winny być wykonywane za wiedzą i zgodą Zarządcy.

12. Wszelkie prace związane z obsługą grobów na terenie cmentarza wykonuje grabarz lub profesjonalna firma pogrzebowa. Zarządca decyduje o terminie i godzinach prowadzenia prac, aby nie zakłócały one uroczystości pogrzebowych i nie były prowadzone w dni świąteczne.

13. Zarządca ma prawo kontroli na terenie cmentarza pojazdów i osób, a takżę przewożonych i przenoszonych materiałów oraz sprzętu, w razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości, iż działanie osób narusza postanowienia Regulaminu.

14. Firmy pogrzebowe mają wolny wstęp do działalności na terenie cmentarza po zgłoszeniu usługi pogrzebowej Zarządcy.

 

§ 3. Rodzaje miejsc pochówku

l. Na Cmentarzu określa się następujące miejsca pochówku: 

a)    grób ziemny – stanowi dół w ziemi, do którego składa się trumnę z ciałem osoby zmarłej, szczątki osób ekshumowanych z innych miejsc pochówku lub urnę z prochami i zasypuje wydobytą z tego dołu ziemią. 

b)   grób murowany – stanowi dół, w którym boki są murowane do poziomu gruntu, do którego składa się trumnę z ciałem osoby zmarłej, szczątki osób ekshumowanych z innych miejsc pochówku lub urnę z prochami, nad którymi wykonane jest sklepienie. 

2. Istnieje możliwość chowania ciał zmarłych w grobach wielopoziomowych (groby głębinowe) przy zachowaniu przepisów prawa. 

 

§ 4. Prawo pochowania i dysponent grobu

1. Każdy grób powinien być objęty opieką osoby, która za zgodą wszystkich uprawnionych może stać się dysponentem grobu.

2. Prawo do dysponowania grobem nakłada na dysponenta obowiązek:

a)    utrzymania grobu w należytym stanie, nie powodującym zagrożenia dla osób odwiedzających cmentarz,

b)   dbania o czystość i porządek w jego obrębie,

c)    respektowania prawa najbliższych do oddawania czci osobom zmarłym 
i prawa do zachowania pamięci,

d)   wnoszenia stosownych opłat.

3. Zgodnie z art.10 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej tj.:

a)    pozostały małżonek (-ka),

b)   krewni zstępni,

c)    krewni wstępni,

d)   krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,

e)    powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

Prawo pochowania ludzkich zwłok przysługuje również osobie, która do tego dobrowolnie się zobowiąże, przy braku osób o których mowa w punktach a), b), c), d) lub ich odmowy.

 

§ 5. Pochówek w istniejących grobach

l. Grób ziemny i jednokatakumbowy murowany nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem 20 lat. W przypadku grobu ziemnego głębinowego może nastąpić „dochowanie” przed upływem 20 lat. Ponowne użycie grobu, po upływie tego okresu, nie może nastąpić, jeżeli jakakoliwek osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści ustaloną Regulaminem opłatę prolungacyjną, przewidzianą za pochowanie zwłok. 

2. Po upływie 20 lat grób ziemny i jednokatakumbowy murowany może być przeznaczony do ponownego pochówku, tzn. Zarządca cmentarza ma prawo przekazać to miejsce innej osobie, celem pochowania innego zmarłego.

3. Dotychczasowe prawo do grobu ziemnego i jednokatakumbowego murowanego wygasa od momentu i na skutek zaistnienia prawa innej osoby do pochowania zwłok w tym grobie. Jednak, dopóki Zarządca nie rozporządził miejscem i inna osoba nie nabyła prawa do grobu w tym miejscu, można skutecznie zgłosić zastrzeżenie i uiścić opłatę prolungacyjną, przedłużając prawo do użytkowania grobu na okres 20 lat.

4. Zapisy pkt 1-3 nie mają zastosowania do chowania zwłok w grobach murowanych przeznaczonych do pomieszczenia zwłok więcej niż jednej osoby (wielokatakumbowych), a także do chowania urn zawierających szczątki ludzkie powstałe w wyniku spopielenia zwłok.

5. Istnieje możliwość pogłębiania istniejących grobów pod warunkiem zachowania obowiązujących przepisów.

 

§ 6. Przekazanie grobu do ponownego użycia 

l. Groby ziemne i jednokatakumbowe murowane mogą być przekazywane do ponownego użycia na wniosek Zarządcy cmentarza po 20 latach od ostatniego pochówku w związku z wygaśnięciem terminów opłat za użytkowanie miejsca. 

2. W przypadku nieuiszczenia opłaty grób ziemny i murowany jednokatakumbowy kwalifikuje się do likwidacji, co jest zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

3. Nagrobek, zdjęty z dotychczasowego grobu, zostaje odłożony na specjalne składowisko, gdzie w ciągu 6 miesięcy może być odebrany przez dysponenta grobu, po opłaceniu kosztów demontażu i przechowywania. Po tym terminie Zarządca może poddać nagrobek utylizacji bez prawa do odszkodowania dla dysponenta grobu. 

5. Z zakresu czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.

 

§ 7. Ekshumacja

1. Ekshumacje są przeprowadzane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi z dnia 7 grudnia 2001r. oraz warunkami określonymi przez Sanepid w Lublinie.

2. Przed planowaną ekshumacją osoba uprawniona zobowiązana jest uzyskać zezwolenie Inspektora Sanitarnego, przedstawić Zarządcy stosowne dokumenty dla dokonania wpisu w Księdze cmentarnej i Księdze zmarłych, uzgodnić termin ekshumacji oraz dokonać stosownych opłat.

3. Po ekshumacji z grobu ziemnego umowa o użytkowanie grobu automatycznie wygasa, a miejsce wraca do dyspozycji Zarządcy cmentarza.

4. Istnieje możliwość przeniesienia przez dysponenta szczątków osób pochowanych w innych miejscach i pochowania ich na tutejszym cmentarzu 
w istniejącym grobie. W tym celu dysponent jest zobowiązany przedstawić Zarządcy stosowne dokumenty dla dokonania wpisu w Księdze cmentarnej i Księdze zmarłych, uzgodnić czas i miejsce pochówku oraz dokonać stosownych opłat. 

 

§ 8. Prowadzenie prac na terenie cmentarza

1. Budowa grobu jest realizowana przez Zarządcę cmentarza, a na wykonane katakumby udziela się 15-letniej gwarancji.

2. Na prośbę dysponenta następujące prace: budowa i przebudowa grobu, stawianie i wymiana nagrobka, utwardzanie terenu wokół grobu i stawianie ławki, mogą być realizowane przez profesjonalną firmę pogrzebową, po uzyskaniu zgody Zarządcy i wniesieniu przewidzianych opłat. 

3. Na wszystkie prace wykonawcy winni mieć pisemne pozwolenie wydane przez Zarządcę. Prace prowadzone bez pozwolenia uważa się za prace nielegalne. 

4. Elementy starego nagrobka lub opaski należy na własny koszt usunąć z cmentarza. Zabrania się wrzucania tych elementów do cmentarnego śmietnika, zakopywania w grobie, porzucania ich na terenie cmentarza lub przy cmentarzu.

 

§ 9. Ofiary zwyczajowe

l. Dysponenci grobów są zobowiązani do terminowego wnoszenia ofiar zwyczajowych, a Zarządca cmentarza do ich pobierania, zgodnie z Wykazem ustalonym przez Radę Duszpasterską.

2. Ofiary zwyczajowe są pobierane z tytułu:

a)    kosztów funkcjonowania cmentarza (wywóz i składowanie śmieci, utrzymania porządku na cmentarzu, opłat za wodę, energię elektryczną, ubezpieczenia cmentarza, itp). 

b)   nadzorowania prowadzonych prac na cmentarzu (stawiania nowego lub wymiany starego pomnika, utwardzenia terenu wokół grobu, ustawienia ławki itp.)

c)    kosztów administracyjnych (ustalenia prawa do grobu, rejestracji pogrzebu lub ekshumacji w Księdze zmarłych i Księdze cmentarnej, wysyłania zawiadomień do dysponentów, itp.)

3. Pełny Wykaz ofiar zwyczajowych zawiera załącznik do niniejszego Regulaminu. 

4. Zarządca potwierdza przyjęcie ofiary odpowiednim dokumentem. 

 

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Regulamin niniejszy przyjęto dnia 28 kwietnia 2021 roku i wchodzi wżycie z dniem podpisania.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy wykonawcze do wymienionych ustaw.

Wykaz ofiar zwyczajowych

Załącznik do Regulaminu Cmentarza Parafialnego przy Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dąbrowicy z dnia 28 kwietnia 2021 r.

WYKAZ OFIAR ZWYCZAJOWYCH

page1image38273408

1. Przyznanie grobupage1image38274752 page1image38274944

a) grób murowany jednokatakumbowy – 3000

b) grób murowany 2-katakumbowy – 6000

c) grób murowany 3-katakumbowy – 9000 zł 

 

2. Użytkowanie miejsca (coroczna ofiara)

a) eksploatacja grobu o pojedynczej szerokości (1 rok) – 50 zł 

b) eksploatacja grobu o podwójnej szerokości (1 rok) – 100 

 

3. Usługi administracyjne

a) ustalenie prawa do grobu (regulacja stanu prawnego przy zmianie dysponenta) – 100 zł 

b) zgoda na wjazd na teren cmentarza – 100 zł 

c) zgoda na ustawienie/wymianę nagrobka – 100 zł 

d) zgoda na utwardzenie terenu (opaska) – 100 zł 

e) zgoda na ustawienie ławki – 100 zł 

Kancelaria cmentarza

Czwartek 15:30  – 16:30

Piątek 15:30  – 16:30

Sobota 10:00  – 11:00

Dąbrowica 132

21-008 Tomaszowice

tel. 81 502 08 91 

dabrowica@diecezja.lublin.pl

 

Nr konta: BS Cyców O/Jastków 

71 8191 1042 2008 8000 4987 0001

Składanie corocznych ofiar za groby na cmentarzu w Dąbrowicy przelewem bankowym:

 
1. Znajdź nr grobu przy pomocy wyszukiwarki
• Link do wyszukiwarki: https://dabrowica.mapycmentarzy.pl
Przykładowy nr grobu: A/14/26
 
2. Przelej odpowiednią kwotę na konto parafii
• Grób o pojedynczej szerokości: 50 zł / 1 rok
• Grób o podwójnej szerokości: 100 zł / 1 rok
• Nr konta parafii: BS Cyców O/Jastków 71 81911042 2008 8000 4987 0001
 
3. W tytule przelewu wpisz odpowiednie dane
• Grób zajęty: Nr grobu, imię i nazwisko jednej z pochowanych w nim osób
Przykładowy tytuł przelewu: A/14/26 śp. Jan Kowalski
• Grób pusty: Nr grobu, imię i nazwisko dysponenta
Przykładowy tytuł przelewu: A/14/26 dysponent Adam Nowak
 
Ważne:
• Ofiary zwyczajowe za użytkowanie grobów obowiązują od 2021 r. i powinny być wnoszone co roku.
• Wpłaty będą księgowane za kolejne  lata użytkowania grobu począwszy od 2021 r.
• Istniej możliwość składania ofiar zwyczajowych na dowolną liczbę lat w przyszłość.
• Ofiary za użytkowanie kilku grobów należy wnosić odrębnymi przelewami.

Formularze do pobrania

Miesce zadumy i modlitwy

Przebywając na terenie cmentarza uszanuj świętości tego miejsca, zachowaj ciszę i zadbaj o porządek.